IMPORTANȚA BOTEZULUI

• Cuvântul botez provine din verbul baptizein, care înseamnă a afunda, a scufunda (în limba greacă veche).
• Botezul se face în numele Sfintei Treimi. După Învierea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit Apostolilor: Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă. Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28, 19-20).
• Semnificaţia Botezului. Prin Botez participăm la moartea și Învierea lui Hristos: Oare nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui neam botezat? Deci, ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai Învierii Lui (Romani 6, 3-5). Botezul ne face mlădiţă a lui Hristos Celui Înviat. Seva lui Hristos Cel Înviat (adică Duhul Sfânt Care odihneşte asupra Lui) trece în noi şi ne hrăneşte cu viaţa lui Dumnezeu.

RÂNDUIELI BISERICEȘTI CU PRIVIRE LA NAȘTEREA PRUNCULUI

Ziua întâi de la nașterea pruncului: sfințirea apei (spre gustare sau spre stropire)(la biserică). Ziua a opta de la nașterea pruncului: rugăciuni pentru femeia lăuză și rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele (în casa unde se află
mama și pruncul). Ziua a patruzecea de la nașterea pruncului: rugăciuni (la biserică) pentru femeia care a născut și îmbisericirea copilului (dacă a fost botezat).

DE REȚINUT!

Dacă pruncul este în pericol de moarte și nu se află în preajmă un preot, pentru a nu muri nebotezat, un bărbat creștin-ortodox sau o femeie creștin-ortodoxă, luând apă, îl va boteza, zicând: Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. Amin. Şi al Sfântului Duh. Amin. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Dacă va trăi după acest Botez, copilul trebuie să fie adus la preot pentru restul rânduielilor din slujba Botezului și pentru ungerea cu Sfântul Mir.

RÂNDUIALA DINAINTEA SFÂNTULUI BOTEZ. SEMNIFICAȚIE

Rânduieli pregătitoare pentru Botez
• Desfacerea feşei (la prunci)/dezbrăcarea candidatului până la cămaşă şi descălţarea lui (la adulţi):
– dezbrăcarea de omul cel vechi pentru a deveni un om nou.
• Suflarea de trei ori peste faţa pruncului:
– este zidit/născut a doua oară, spre viaţa cea nouă, fără de păcat, în iubirea Preasfintei Treimi.
• Rugăciune de primire în rândul catehumenilor (celor care se pregătesc pentru Botez).
• Exorcismele
• 4 rugăciuni de alungare a duhurilor necurate – două spre apus, două spre răsărit:
– omul vechi, rob al păcatului, devine un om nou, liber.
• Lepădările
• Lepădările de satana şi de toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii lui:
– act liber de respingere a diavolului, reprezentat simbolic de suflarea și scuiparea spre apus.
• Mărturisirea de credință
– Întoarcerea celui ce se va boteza spre răsărit, spre lumină, exclamând: Mă unesc cu Hristos, cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.
– unirea cu Hristos, Cel Răstignit și Înviat, Domnul Slavei.
• Rostirea Crezului.

SLUJBA SFÂNTULUI BOTEZ. SEMNIFICAȚIE

Binecuvântarea mare

• Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ectenia mare

• Cu pace Domnului să ne rugăm … Pentru ca să se facă el (pruncul) împreună sădit și părtaș morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Sfinţirea apei
• Cristelnița semnifică:
– Iordanul;
– mormântul în care a fost îngropat și din care a Înviat Mântuitorul.
• Rugăciunea de sfinţire a apei – caracter de laudă şi de mulţumire, apoi de aducere-aminte (anamneză) de creaţia lumii şi de reînnoirea creaţiei prin Botezul Mântuitorului; urmează invocarea Duhului Sfânt, prin care preotul cere lui Dumnezeu să realizeze această reînnoire a creaţiei: Tu Însuţi dar, Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh şi sfinţeşte apa aceasta.
– apa Botezului devine locul în care cel ce se botează se va uni cu Hristos Cel Răstignit, Îngropat şi Înviat.

Binecuvântarea untdelemnului

• Rugăciunea de binecuvântare a untdelemnului.
• Untdelemnul binecuvântat:
– semnul milostivirii divine – ramura de măslin adusă de porumbel la corabia lui Noe era semnul izbăvirii de potop şi al împăcării;
– chemare la lupta împotriva celui rău – în Antichitate, înainte de a intra în arenă, luptătorii erau unşi cu untdelemn;
– aromatele cu care a fost uns trupul Domnului înainte de îngropare.

ÎNTREITA AFUNDARE

• Afundarea de trei ori (în numele Sfintei Treimi) în apa din cristelniţă: Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. Amin. Şi al Sfântului Duh. Amin. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
– se împlinește taina comuniunii: cel botezat se altoiește în Hristos, devine mlădiță a Celui Înviat, fiu al lui Dumnezeu prin har.
• Hainele albe:
– veşmântul nestricăcios al harului dumnezeiesc.
• Crucea baptismală:
– asumarea „jugului celui bun” al lui Hristos, a ostenelilor pentru desăvârșire.
• Lumânarea:
– lumina Învierii, semnul bucuriei, dar și lumina faptelor bune.

TAINA MIRUNGERII

• Rugăciune şi ungerea cu Sfântul Mir: Pecetea darului Sfântului Duh.
– primirea darurilor Duhului Sfânt revărsate asupra Apostolilor în ziua Cincizecimii.
• Alte momente ale Botezului: Înconjurarea mesei și cântarea Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat:
– bucuria Bisericii pentru naşterea din apă și din Duh a unui nou credincios al lui Hristos și membru al ei.
• Citirea pericopelor (pasajelor) din Apostol și din Sfânta Evanghelie (Romani 6, 3-11 și Matei 28, 16-20):
– pentru înțelegerea lui Hristos, e nevoie și astăzi, cum a fost la început, de predica Apostolilor.
• Ritualul spălării pruncului: stropirea cu faşa udă şi ştergerea locurilor în care a fost uns cu Sfântul Mir.
• Tunderea pruncului botezat:
– părul tăiat al copilului – pârgă sau ofrandă a trupului omenesc, adusă lui Hristos.

TAINA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII

(împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului)
– unirea deplină cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Izvorul bucuriei și al vieții veșnice.

SFATURI PRACTICE

• Botezul se administrează numai persoanelor vii.
• Părinţii vor alege copiilor un singur nume creştin, din calendarul ortodox, pentru că pruncul este o persoană unică. Sfântul al cărui nume îl poartă pruncul este un ocrotitor şi un model de urmat.
• Locul Botezului: în biserică, nu în case sau în alte locuri; doar în cazuri excepționale Botezul se săvârşeşte în altă parte.
• E nevoie de un naş creștin-ortodox (părinte spiritual al finului); termenul naş se traduce prin cel care ia asupra, care își asumă, cel care se pune chezaş, garant.
• Se recomandă ca nașul să se spovedească înainte de săvârșirea Tainei Botezului pruncului.
• Naşul trebuie să cunoască pe dinafară Crezul!
• În ziua Botezului, nașul va aduce la biserică:
– certificatul de naștere al copilului;
– un prosop, un săpun, o fașă şi un fir de busuioc;
– o pânză albă pentru primirea copilului după Botez;
– o lumânare (preferabil de ceară curată);
– o sticlă cu vin roșu (dulce) și o sticlă cu untdelemn (este bine să fie de măsline). Cu acest untdelemn preotul face ungerea prebaptismală (dinainte de afundarea pruncului în cristelniță). Untdelemnul care se sfințește la Botez este diferit de Sfântul și Marele Mir. Untdelemnul rămas va fi folosit la candelele din biserică.
• Cristelniţa – obiect liturgic – poate fi împodobită cu flori, dar nu cu ursuleţi, păpuşi, fluturi etc.; nu se aruncă în ea bani sau petale de flori, acestea fiind practici păgâne.
• Este permisă botezarea mai multor prunci (băieți și fete) în aceeaşi apă și în cadrul aceleiași slujbe.
• Părul tăiat al copilului se pune în cristelniţă. Tunderea aceasta nu are nicio legătură cu obiceiul „tăierii moţului”, o reminiscenţă, se pare, din religiile păgâne.
• Este important ca toţi participanţii la Taina Sfântului Botez să cunoască rânduiala și semnificația slujbei; de asemenea, trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să
manifeste bună-cuviinţă în biserică, pentru a nu tulbura atmosfera de rugăciune.
• După Botez, copilul va fi adus de părinţi/naşi la Sfânta Împărtăşanie cât mai des.

CREZUL SAU SIMBOLUL CREDINȚEI

1. „Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
2. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi după Scripturi.
6. Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
9. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
10. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor.
12. Și viaţa veacului ce va să fie. Amin”.